Stichting Continuïteit PrivaZorg

Stichting Continuïteit PrivaZorg heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor cliënten, innovatie en digitalisering, ontwikkeling van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers van de PrivaZorg-organisatie, door het borgen van de continuïteit en de belangen van PrivaZorg en het verlenen van (financiële) steun aan PrivaZorg, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Continuïteit PrivaZorg beoogt het algemeen nut en een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan op hoofdlijnen

In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van Stichting Continuïteit PrivaZorg wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties. Het vermogen van de stichting wordt besteed aan het verwezenlijken van het doel van de stichting.

Afhankelijk van de voorwaarden bij schenking zullen mogelijk nog andere criteria worden bepaald ter besteding van specifieke gelden.

Beheer van het vermogen

Het bestuur zal het vermogen van de stichting als goed huisvader beheren. Dit houdt in dat een rendement wordt nagestreefd waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Het bestuur is verplicht alle vermogensmutaties van de stichting zodanig bij te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid.

Activiteitenplan

Op dit moment zijn er nog geen activiteiten. De stichting zal jaarlijks verslag uitbrengen van de uitgeoefende activiteiten.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, de heer J.M.A. van Huut, een secretaris en een penningmeester, de heer M. van Riel en een lid de heer A.G.A. Jurgens.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit betekent dat zij het beleid bepaalt en de eindverantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van deze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Hieronder valt niet een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuurder betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting.

Financiën

Stichting Continuïteit PrivaZorg c.q. haar rechtsvoorganger is op 1 oktober 2020 opgericht.
In haar vergadering van 28 juni 2022 heeft het bestuur de jaarrekening 2021 van Stichting Continuïteit PrivaZorg goedgekeurd.

Algemene gegevens

Stichting Continuïteit PrivaZorg
Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda
088 0234702

RSIN: 859204261
KvK-nummer: 72702028

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

  Alblasserwaard

  Den Bosch

  Eindhoven

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Den Bosch

  Eindhoven

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amersfoort

  Amstelveen

  Gorinchem

  Krimpen aan den Ijssel

  Terneuzen

  Utrecht

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

  Alblasserwaard

  Den Bosch

  Eindhoven

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amersfoort

  Amstelveen

  Gorinchem

  Krimpen aan den Ijssel

  Terneuzen

  Utrecht

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Den Bosch

  Eindhoven

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

  Alblasserwaard

  Den Bosch

  Eindhoven

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Den Bosch

  Eindhoven

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amersfoort

  Amstelveen

  Gorinchem

  Krimpen aan den Ijssel

  Terneuzen

  Utrecht

This will close in 0 seconds