Raad van Commissarissen

Blinkers heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de voorbereiding en de uitvoering van het beleid door de directie, en de dagelijkse gang van zaken. De raad van commissarissen geeft de directie ook advies en is voor haar een klankbord.

Centraal voor de Raad van Commissarissen staat het belang van de zorgorganisatie, gezien vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstellingen van Blinkers en de positie van haar cliënten.

De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Blinkers, het reglement Raad van Commissarissen, het directiereglement, het informatieprotocol en het toezichtskader.

De directie van Blinkers informeert de Raad van Commissarissen periodiek over de gang van zaken: het realiseren van de doelstellingen, mogelijke risico’s verbonden aan de activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoeren van de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft ook een jaarlijks overleg met de Cliëntenraad.

Aan de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het door hem uitgeoefende toezicht en over de naleving van de Governancecode Zorg.

Samenstelling

Renate Westerlaken – Voorzitter
Mart Bekkers
Fons Jurgens
Alice Stäbler

Contact

De Raad van Commissarissen is bereikbaar via Alie Nederhoff:
@ alie.nederhoff@fundis.nl
T 088-0234702 of 06-52385940